Terms and Conditions

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz (platné a účinné od 1.1.2021)

Obsah:

 1. Úvodné ustanovenia

 2. Definície

 3. Informácie o cene

 4. Registrácia a potvrdenie registrácie, platobné podmienky

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa

 6. Viazanosť registráciou a tímové registrácie

 7. Platobné podmienky

 8. Reklamačný poriadok

 9. Právo na zmenu času pretekov

 10. Registračný poplatok

 11. Vyššia moc

 12. Odloženie pretekov

 13. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 14. Doručovanie

 15. Záverečné ustanovenia

 16. Formulár na odstúpenie od zmluvy

 17. Informácia o ochrane a spracúvaní osobných údajov

 18. Informácie o alternatívnom riešení sporov

1) ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním registrácie kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy týkajúce sa pretekov, ktoré prebehnú na území Slovenskej republiky, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.

2) DEFINÍCIE

Definície, skratky a ekvivalenty pojmov použitých v týchto obchodných podmienkach sú špecifikované nasledovne:

Predávajúci: spoločnosť Adventuredsports s.r.o., so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, IČO: 50 105 060, DIČ: 212 017 3517, IČ DPH : SK212 017 3517, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 32259/P, e-mail:info@sk.spartan.com, tel. číslo: 0948/271700, web: https://www.spartanrace.sk

Spotrebiteľ: je osoba, ktorá nakupuje službu pro osobnú potrebu a ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „kupujúci“/ „používateľ“)

Kúpna zmluva: zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá na diaľku prostredníctvom internetového obchodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu. V týchto obchodných podmienkach sa kúpnou zmluvou rozumie registrácia na štart pretekov organizovaných Predávajúcim, následná platba za registráciu a potvrdenie o registrácii a v konečnom dôsledku účasť na pretekoch.

Kúpna zmluva sa vzťahuje len na preteky organizované v Slovenskej republike, pričom zaškrtnutím políčka v internetovom obchode pred odoslaním registrácie kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

sa spravuje sa právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami

Dĺžka trvania Kúpnej zmluvy je limitovaná obdobím od zaslania objednávky kupujúceho a jej kladného vybavenia predávajúcim až do riadneho poskytnutia služby na základe objednávky kupujúceho, alebo zmenenej v súlade s týmito OP

Internetový obchod: sa nachádza na internetovej adrese http://spartanrace.onlinesystem.cz

Obchodné podmienky: upravujú podrobnosti obchodného vzťahu predávajúceho a spotrebiteľa a vzťahujú sa na Kúpnu zmluvu (ďalej tiež ako „OP“)

Preteky SPATAN športové podujatie na ktoré sa vzťahujú tieto OP (ďalej aj ako „preteky“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej ako SOI), inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru č. 6, tel.: 051/7721597, fax: 051/7721596

3) INFORMÁCIE O CENE

3.1. Cena registrácie zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena registrácie je uverejnená na stránke internetového obchodu a webovej stránke predávajúceho.

3.2. Zľavy na registráciu toho ktorého preteku platia do 24.00 hod. posledného dňa uvedeného na stránke internetového obchodu, na ktorej je možné vykonať registráciu za znížené ceny.

 1. REGISTRÁCIA A POTVRDENIE REGISTRÁCIE, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Informácie o registrácii na konkrétne preteky sú uvedené na webovom sídle predávajúceho (www.spartanrace.sk)

4.2. Registrácia prebieha postupom uvedeným v návode, ktorý je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrácie je spotrebiteľovi umožnené opraviť a skontrolovať spotrebiteľom zadané údaje.

4.3. Odoslanie registrácie je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľa.

4.4. Po odoslaní registrácie bude Spotrebiteľovi zaslaný informačný email s potvrdením registrácie, ktorým predávajúci potvrdí registráciu na ten ktorý pretek, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Kúpna zmluva je uzatvorená v prípade ak:

a) bola prijatá platba na bankový účet predávajúceho (v prípade, že kupujúci platí prevodom na účet ak to predávajúci umožní) a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby;

b) kupujúci zaplatil platobnou kartou a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

5.1. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s poukazom na § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. a čl. 16 písm. l) Smernice EP a Rady 2011/83/EU z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, kde tieto služby sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

5.2. V ostatných prípadoch má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy spotrebiteľom za podmienok uvedených v § 8 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

5.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykoná všetky úkony určené príslušnými právnymi predpismi.

6) VIAZANOSŤ REGISTRÁCIOU A TÍMOVÉ REGISTRÁCIE

6.1. Predávajúci je viazaný registráciou vrátane ceny registrácie od potvrdenia registrácie elektronickou správou za splnenia podmienok na strane spotrebiteľa uvedených v týchto OP.

6.2. Pretekár, ktorého registruje kapitán tímu ako člena tímu na konkrétne preteky (ďalej ako „Tímový pretekár“), dáva súhlas kapitánovi tímu na vykonanie tejto registrácie (ďalej ako „Tímová registrácia“) a na vykonávanie zmien v Tímovej registrácii. Tímový pretekár nemá vo svojom registračnom profile k dispozícii registráciu vykonanú kapitánom tímu a nie je tak oprávnený v tejto registrácii vykonávať zmeny. Predávajúci si, na základe e-mailovej žiadosti Tímového pretekára (XXX), vyhradzuje právo previesť jeho Tímovú registrácii na samostatnú registráciu (pod vlastným profilom pretekára v registračnom systéme).

6.3. Kapitán tímu je oprávnený vykonávať zmeny v rámci Tímovej registrácie s platnosťou pre všetkých členov tímu (Tímových pretekárov), ktorých registroval v rámci tímového profilu, pričom na základe jeho požiadavky možno presunúť všetkých členov tímu na iný preteky.

6.4. Pretekár, ktorý sa registroval v rámci tímu samostatne (vytvorením samostatného vlastného profilu v registračnom systéme), je oprávnený svoju registráciu presunúť (deferral) na iné preteky podľa svojho uváženia prostredníctvom registračného systému podľa podmienok uvedených v čl. 10.3. a čl. 12 týchto OP.

6.5. Reverz podpisujú všetci členovia tímu samostatne.

7) PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. V prípade platby prostredníctvom internetového platobného portálu obdrží spotrebiteľ potvrdenie o vykonanej platbe okamžite po zaplatení.

7.2. V prípade platby prevodom z účtu spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení registrácie, najneskôr však do dvoch (2) kalendárnych dní. Po odsúhlasení zo strany predávajúceho dostane spotrebiteľ potvrdzujúci e-mail o zaplatení.

7.3. V prípade, že spotrebiteľ bude požadovať od predávajúceho daňový doklad o úhrade za preteky s údajmi o jeho osobe ako fyzickej osoby - podnikateľovi, resp. právnickej osoby, je povinný zadať fakturačné údaje prostredníctvom príslušného odkazu v rámci registračného formulára, a to pred potvrdením registrácie. Ak fyzická osoba - podnikateľ, resp. právnická osoba, fakturačné údaje v rámci registračného formulára nezadá, predávajúci bude považovať spotrebiteľa za fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorému bude vystavený daňový doklad s údajmi fyzickej osoby - nepodnikateľa v registračnom systéme.

**8) REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou alebo osobne v sídle predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho sú v časti OP „2) Definície“.

8.2. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu potvrdenie o zaplatení registrácie a popis vady s doložením prípadných listinných dôkazov.

8.3. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní, prípadne tiež rozhodnúť o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne, prípadne elektronickou poštou.

 1. PRÁVO NA ZMENU ČASU PRETEKOV

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť dátum a miesta konania pretekov, registračnú spoločnosť, časomieru, počítanie času, ceny, trať, poplatky, algoritmy výsledkov, počet, veľkosť a typy štartových vĺn, druh a veľkosť tovaru, obsah webových stránok, alebo pravidlá a manuály, ktoré považuje za vhodné, podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo upozorniť na zmeny uvedené v predchádzajúcom bode na svojich webových stránkach, ktoré sú zdrojom najaktuálnejších informácií.

 1. REGISTRAČNÝ POPLATOK

10.1. Účastnícky poplatok:
Predávajúci účtuje účastnícky poplatok súvisiaci s pretekmi, ktorý pokrýva náklady spojené s realizáciou pretekov, službami a prekážkami na pretekárskej trati, občerstvením (ak je k dispozícii), medailami, tričkami atď. (ďalej len „Účastnícky poplatok“). Výška účastníckeho poplatku sa môže líšiť pre každú kategóriu pretekov a môže sa meniť v závislosti na čase registrácie (postupné zvyšovanie ceny registrácií).

10.2. Nevratný administratívny registračný poplatok:
Predávajúci účtuje fixný nevratný administratívny registračný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom predávajúceho, ktorý sa efektívne použije na pokrytie nákladov spojených s registráciou (ďalej len „Administratívny poplatok“). Administratívny poplatok pokrýva počiatočné výdavky predávajúceho spojené s registráciou spotrebiteľa v centrálnom registri účastníkov pre každé samostatné preteky a náklady na licenčné poplatky spojené s vydaním registračného čísla (BIB). Finančné prostriedky budú použité bez ohľadu na uskutočnenie pretekov, a to v prospech spotrebiteľa. Administratívny poplatok je nevratný, ibaže budú preteky zrušené predávajúcim z iného dôvodu, ako z dôvodu vyššej moci. Administratívny poplatok je jednotný pre všetky kategórie pretekov a nemení sa v závislosti na čase registrácie (neuplatňuje sa postupné zvyšovanie ceny registrácií). Zľava za body alebo iné zľavy sa na Administratívny poplatok nevzťahujú. Predávajúci sa však môže rozhodnúť poskytnúť zľavu z celkového poplatku vrátane Administratívneho poplatku.

10.3. Registračný poplatok:
Registračný poplatok pre preteky akejkoľvek kategórie sa skladá z Účastníckeho poplatku a Administratívneho poplatku, ktoré spolu predstavujú celkovú cenu za registráciu na preteky (ďalej len „Registračný poplatok“). Účastnícky poplatok a Administratívny poplatok sú účtované osobitne a osobitne sú uvedené aj na faktúre. Cena, ktorá sa zobrazuje na webovej stránke predávajúceho, je konečná cena zahŕňajúca Účastnícky poplatok a Administratívny poplatok. Akékoľvek zľavy alebo špeciálne ceny sa vzťahujú len na Účastnícky poplatok a nemajú vplyv na Administratívny poplatok, ktorý zostáva nezmenený a účtuje sa samostatne, ak predávajúci neposkytne samostatnú zľavu. Ak sú preteky zrušené z iného dôvodu než z dôvodu vyššej moci, môže kupujúci požadovať vrátenie Registračného poplatku, alebo Registračný poplatok použiť pre ďalšie preteky (defferal), pokiaľ nebude naplnená kapacita vybraných pretekov a toto oznámenie bude odoslané predávajúcemu do štrnástich (14) dní pred plánovaným dátumom príslušných pretekov.

 1. VYŠŠIA MOC

Vyššia moc je definovaná ako nepredvídateľné alebo nevyhnutné a neúmyselné udalosti, alebo príčiny v rozsahu presahujúcom primeranú mieru: nehody, nepokoje, epidémia, pandémia, karanténa, občianske nepokoje, porucha komunikačných zariadení, porucha webhostingových zariadení, porucha poskytovateľa internetových služieb, prírodné katastrofy, nariadenia vlády alebo iných orgánov verejnej moci, zákonné obmedzenia, zmeny v zákonoch alebo iných právnych predpisoch, štrajky na celoštátnej úrovni, požiar. Za novú a akceptovateľnú okolnosť vyššej moci sa budú považovať situácie alebo príčiny, kedy už sú okolnosti vyššej moci známe v čase registrácie, ale následné s tým spojené dôsledky vedúce k neschopnosti splniť predmet služieb nie sú.

 1. ODLOŽENIE PRETEKOV

12.1. V prípade vyššej moci, ako je uvedené v týchto OP, vrátane výnimočných poveternostných podmienok, dostane kupujúci poukaz (deferral) v hodnote zaplateného Registračného poplatku (sumy zaplatenej pri registrácii).

12.2. Tento poukaz je platný v roku jeho vydania a v nasledujúcom kalendárnom roku a môže sa použiť na akékoľvek preteky na rovnakej úrovni organizované Predávajúcim. Kupujúci môže poukaz použiť tak, že sa zaregistruje na vyhlásené preteky a následne zadá číslo poukazu do sekcie na to určenej na registračnom rozhraní.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

13.1. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušení tejto služby môže spotrebiteľ kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@sk.spartan.com. Spotrebiteľ v tomto prípade súhlasí najmä so zasielaním obchodných informácií a informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo činností predávajúceho na elektronickú adresu spotrebiteľa.

13.2. Spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je objednávku na webovej stránke predávajúceho možné vykonať a záväzky predávajúceho z príslušnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač spotrebiteľa, môže spotrebiteľ súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČOVANIE

Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s príslušnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Spotrebiteľovi je doručované primárne na adresu elektronickej pošty, ktorú predávajúcemu uviedol.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku. Ak vzťahy súvisiace s použitím webovej stránky, internetového obchodu alebo právny vzťah založený príslušnou kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenským právom a podliehajú jurisdikcii slovenských súdov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2. So sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho. Ak neuspeje so svojou sťažnosťou u predávajúceho, prípadné spory budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad, s prípadnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže tiež obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

15.3. Zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je uzatváraný na časové obdobie stanovené riadnym plnením zmluvných strán podľa príslušnej zmluvy. Pokiaľ nie je pri uzavretí zmluvy, alebo v týchto obchodných podmienkach, prípadne v konkrétnych prípadoch uvedené inak, nie sú zmluvné strany oprávnené zmluvu zrušiť pred jej riadnym splnením.

15.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.5. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené vyššie v časti „Definície“. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná s výnimkou plnenia povinností predávajúceho stanovených platnou právnou úpravou. Vyhotovenie zmluvy bude uložené u predávajúceho, ktorý k nej umožní spotrebiteľovi prístup na jeho žiadosť.

15.6. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto obchodných podmienok. Pre spotrebiteľov je záväzné také znenie obchodných podmienok, s ktorým vyslovil spotrebiteľ v rámci registrácie súhlas.

15.7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 1. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 • Adresát: Adventuredsports s.r.o., IČO: 50 105 060, so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, adresa elektronickej pošty: info@sk.spartan.com

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru () / poskytnutie týchto služieb ()

 • Dátum objednania () / dátum prijatia ():

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa (užívateľa):

 • Adresa spotrebiteľa (užívateľa):

 • Podpis spotrebiteľa (užívateľa), (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 • Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 1. INFORMÁCIA O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, prebieha v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Podrobné informácie sú tiež uvedené na oficiálnych stránkach predávajúceho (www.spartanrace.sk) v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

 1. INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

18.1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronickou poštou na info@sk.spartan.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

18.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.

18.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

PROMOTIONS

In addition to these Terms, any sweepstakes, contests, games, or similar promotions (collectively, “Promotions”) made available through or in connection with the Services may be governed by specific rules that are separate from these Terms. By participating in any such Promotion, you will become subject to those rules, which may vary from the terms and conditions set forth under these Terms. Spartan urges you to review any specific rules applicable to a particular Promotion, which will be linked from such Promotion. We also urge you to review our Privacy Policy, which, in addition to these Terms, governs any information you submit in connection with such activities. To the extent such rules conflict with these Terms, such rules shall control with respect to the particular Promotion.

PARENTAL CONSENT

We will NOT knowingly collect, use, or distribute personal information from children under the age of 13 without prior verifiable consent from a parent or guardian. We cannot, however, prohibit minors from visiting or using the Spartan Websites, Apps, and/or Spartan Social Media channels, and must rely on parents and guardians to decide what materials are appropriate for children to view and purchase. There are parental control protections (such as computer hardware, software, or filtering services) available that may assist you in limiting access to material that is harmful to minors. You can find information about parental controls at http://onguardonline.gov, and https://www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online. We do not endorse the products or services listed at this website.

INDEMNIFICATION

YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS AND OUR AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS, FROM AND AGAINST ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND COSTS THAT ARISE FROM OR RELATE TO YOUR ACTIVITIES ON OR THROUGH OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES, ANY POSTS SUBMITTED BY OR ON BEHALF OF YOU OR YOUR VIOLATION OF THESE TERMS, AND WITH RESPECT TO ANY TERMS INCORPORATED HEREIN SUCH AS IN CONNECTION WITH SPARTAN RACES.

THIRD PARTY SOFTWARE AND APPLICATIONS

Our Services may contain links to third-party websites or services (“Third-Party Sites”) that are not owned, controlled, or endorsed by us. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of Third-Party Sites. We do not warrant the offerings of any Third-Party Sites. ACCESS AND USE OF THIRD-PARTY SITES, INCLUDING THE INFORMATION, MATERIAL, CONTENT, PRODUCTS, AND SERVICES ON LINKED SITES OR AVAILABLE THROUGH THIRD-PARTY SITES, IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of, Third-Party Sites found on or through the Platform are solely between you and such third-party. You acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such Third-Party Sites. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any Third-party Sites that you visit.

NO WARRANTIES

We reserve the right to modify the Services, including, but not limited to updating, adding to, enhancing, modifying, removing or altering any Content or features of the Services, at any time, in our sole discretion. You are responsible for providing your own access (e.g., computer, mobile device, Internet connection, etc.) to the Services. We have no obligation to screen or monitor any Content and do not guarantee that any Content available on or through the Services is suitable for all users or that it will continue to be available for any length of time.

YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF SPARTAN’S SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE USE OF AND ACCESS TO YOUR USER ACCOUNT AND/OR SPARTAN+ MEMBERSHIP IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. SPARTAN MAKES NO WARRANTY THAT YOUR USER ACCOUNT OR THE SITE’S SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, OR ERROR FREE. SPARTAN EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SPARTAN DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION ON, OR PROVIDED IN CONNECTION WITH, YOUR USER ACCOUNT OR THE SITES. RELATING TO ANY POSTS OR CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE SERVICES; RELATING TO ANY THIRD PARTY'S USE OF YOUR POSTS; THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR NEEDS; OR THAT WE WILL CONTINUE TO PROVIDE ANY FEATURE OF THE SERVICES. SPARTAN IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, OR FOR THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF SUCH INFORMATION.

To the extent that another party may have access to or view Content on your device, you are solely responsible for informing such party of all disclaimers and warnings in these Terms. TO THE EXTENT ANY DISCLAIMER OR LIMITATION OF LIABILITY DOES NOT APPLY, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL APPLICABLE EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 30 DAYS AFTER THE DATE ON WHICH YOU FIRST USED THE SERVICES, AND NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER SUCH PERIOD.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE, OUR AFFILIATES AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, ECONOMIC OR PURE ECONOMIC LOSSES, GOODWILL, USE, DATA, SERVICE INTERRUPTION, COMPUTER OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE, SYSTEM FAILURE, INABILITY TO USE THE SERVICES OR CONTENT OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, EVEN IF A LIMITED REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED ITS ESSENTIAL PURPOSE; AND OUR AND OUR AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL CLAIMS, IN THE AGGREGATE, WILL NOT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO US OVER THE 6 MONTHS PRECEDING THE DATE YOUR FIRST CLAIM(S) AROSE. IF YOU LIVE IN A JURISDICTION THAT DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION DOES NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT THAT ONE OR ANY ASPECT OF THE LIMITATIONS SET OUT ABOVE DOES NOT APPLY, ALL REMAINING ASPECTS SURVIVE. THE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

SAFETY WARNINGS

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER A CLASS, A RACE OR OTHER USE OF THE SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH THE SERVICES ARE RIGHT FOR YOU.

YOU UNDERSTAND THAT THERE ARE CERTAIN INHERENT RISKS AND DANGERS IN EXERCISING AND PHYSICAL ACTIVITY AND THAT THE CLASSES OR EVENTS THAT YOU MAY ATTEND OR PARTICIPATE IN OFFER A RANGE OF ACTIVITY AND INTENSITY LEVELS. BY USING AND ENGAGING IN THE SERVICES, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE, ON BEHALF OF YOURSELF, YOUR HEIRS, PERSONAL REPRESENTATIVES AND/OR ASSIGNS THAT YOU ARE AWARE OF THESE RISKS WHICH INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, PROPERTY DAMAGE, ILLNESS, LOSS AND BODILY INJURY OR DEATH. YOU ACKNOWLEDGE THAT SOME OF THESE RISKS CANNOT BE ELIMINATED AND YOU SPECIFICALLY ASSUME THE RISK OF INJURY OR HARM AND RELEASE US FROM SAME AS SET FORTH BELOW.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN OR OTHER HEALTH CARE PROFESSIONAL PRIOR TO USING THE SERVICES FOR CLASSES OR RACES, AND TO DETERMINE IF AND HOW PARTICIPATING IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, EXERCISE OR RACE IS APPROPRIATE FOR YOU. DO NOT USE CLASSES OR PARTICIPATE IN RACES IF YOUR PHYSICIAN OR HEALTH CARE PROVIDER ADVISES AGAINST IT. IF YOU EXPERIENCE FAINTNESS, DIZZINESS, PAIN OR SHORTNESS OF BREATH AT ANY TIME WHILE EXERCISING OR ENGAGING IN PHYSICAL ACTIVITY, YOU SHOULD STOP IMMEDIATELY.

YOU ALSO UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICES OFFER FITNESS AND RELATED INFORMATION THAT IS DESIGNED FOR INFORMATIONAL, EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT PURPOSES ONLY. NOTHING STATED OR POSTED ON OR OTHERWISE AVAILABLE THROUGH ANY ASPECT OF THE SERVICES IS INTENDED TO BE, AND MUST NOT BE TAKEN TO BE, THE PRACTICE OF MEDICAL, PROFESSIONAL OR COUNSELING CARE. YOU SHOULD NOT RELY ON ANY INFORMATION ON OR THROUGH THE SERVICES AS A SUBSTITUTE FOR, NOR DOES IT REPLACE, PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT. IF YOU HAVE ANY CONCERNS OR QUESTIONS ABOUT YOUR HEALTH OR FITNESS LEVEL, YOU SHOULD ALWAYS CONSULT A PHYSICIAN OR OTHER HEALTH-CARE PROFESSIONAL. DO NOT EVER DISREGARD, AVOID OR DELAY OBTAINING MEDICAL OR HEALTH RELATED ADVICE FROM YOUR HEALTH-CARE PROFESSIONAL BECAUSE OF SOMETHING YOU MAY HAVE READ OR HEARD ON OR THROUGH THE SERVICES. THE USE OF ANY CLASSES, RACES, RECOMMENDATIONS, AND INFORMATION PROVIDED ON OR THROUGH THE SERVICES ARE SOLELY AT YOUR OWN RISK.

THE SERVICES ARE CONTINUALLY UNDER DEVELOPMENT AND WE MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, AS TO THEIR ACCURACY, COMPLETENESS OR APPROPRIATENESS FOR ANY PURPOSE. IN THAT REGARD, DEVELOPMENTS IN RESEARCH MAY IMPACT THE FITNESS OR RELATED ADVICE THAT APPEARS ON OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES. NO ASSURANCE CAN BE GIVEN THAT THE CONTENT, ADVICE OR RECOMMENDATIONS CONTAINED IN OR THROUGH THE SERVICES WILL ALWAYS INCLUDE THE MOST RECENT FINDINGS OR DEVELOPMENTS WITH RESPECT TO THE PARTICULAR MATERIAL OR CONTENT.

THEREFORE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AGENTS AND REPRESENTATIVES, EACH OF THEIR PARENT, SUBSIDIARIES OR AFFILIATED ENTITIES, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, MEMBERS, EMPLOYEES, CONSULTANTS, CONTRACT EMPLOYEES, REPRESENTATIVES AND AGENTS, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE SUCCESSORS AND ASSIGNS, FROM ANY AND ALL RESPONSIBILITY, CLAIMS, ACTIONS, SUITS, PROCEDURES, COSTS, EXPENSES, DAMAGES AND LIABILITIES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO YOUR PARTICIPATION IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, RACES OR CLASS, OR USE OF THE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WITH RESPECT TO BODILY INJURY, PHYSICAL HARM, LOSS, ILLNESS, DEATH OR PROPERTY DAMAGE.

IP OWNERSHIP – RESTRICTION OF USE – INFRINGEMENT

The information and materials provided on, through, or in connection with the Services, including any content, data, text, designs, graphics, images, photographs, illustrations, audio and video clips, logos, icons, and links (collectively, the “Materials”) are owned exclusively by Spartan or its licensors, and are intended to educate and inform you about the Events and the Services. Subject to your compliance with these Terms, you may use the Materials solely for your personal, non-commercial use, provided that you do not remove any copyright or other proprietary notices contained therein. Subject to your compliance with these Terms, we grant you a limited license to use the Services and Materials for your personal use only; provided that you may not use, reproduce, modify, display, publicly perform, distribute, create derivative works of or circumvent any technological measure that effectively controls access to the Services and/or Materials in any way including, without limitation, by manual or automatic device or process, for any purpose. Notwithstanding anything to the contrary herein, all rights not specifically granted in the license set forth above shall be reserved and remain always with Spartan. Use of the Services and Materials for any purpose other than as expressly authorized in these Terms is a violation of our copyrights and other proprietary rights, and is strictly prohibited.

The trademarks, logos, and service marks displayed in connection with the Services (collectively the “Trademarks”) are the registered and unregistered trademarks of Spartan and Spartan’s advertisers, licensors, sponsors, suppliers, and others. The Trademarks owned by Spartan, whether registered or unregistered, may not be used in connection with any product or service that is not offered by Spartan, in any manner that is likely to cause confusion with customers, or in any manner that disparages Spartan. Nothing contained on the Spartan Websites, Apps, and Spartan Social Media channels should be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or right to use any Trademark without the express written permission of Spartan, Spartan’s licensors or suppliers, or the third-party owner of any such Trademark. Misuse of any Trademarks is prohibited, and Spartan will aggressively enforce its intellectual property rights in such Trademarks, including via civil and criminal proceedings. You may inquire about obtaining permission by contacting us at us@spartan.com.

You further acknowledge that the Services contain software and other content that is protected by copyrights, patents, trademarks, trade secrets or other proprietary rights, and that these rights are valid and protected in all forms, media and technologies existing now or hereafter developed. All content provided to us by third parties, is copyrighted individually and/or as a collective work under the U.S. copyright laws and all applicable international copyright (or equivalent) laws in all jurisdictions and protected under other intellectual property laws worldwide; further, as between you and us, we own intellectual property rights in the selection, coordination, arrangement and enhancement of all content in the Services.

We respect the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. Each user is responsible for ensuring that their Posts do not infringe any third party's right or other intellectual property rights. If you believe that the Services or any Posts contain elements that infringe or misappropriate your copyrights or other intellectual property rights (or the intellectual property rights of others, please comply with the below.

If you are a copyright owner or an agent thereof, and you believe that any content on the Services infringes your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) by providing our Designated Copyright Agent with the information listed in the below in writing (see 17 U.S.C § 512(c)(3) for further detail). Upon receipt of the notice as described below, we will take whatever action, in its sole discretion, it deems appropriate, including removal of the challenged content from the Services You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements listed below, your notice may not be valid.

DMCA Notice of alleged infringement

 1. Identify the copyrighted work that you claim has been infringed, or - if multiple copyrighted works are covered by this Notice - you may provide a list of the copyrighted works that you claim have been infringed.

 2. Identify the material that you claim is infringing (or to be the subject of infringing activity) and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material, including at a minimum, if applicable, the URL of the link shown on the Platform(s) where such material may be found.

 3. Provide your mailing address, telephone number, and, if available, email address.

 4. Include both of the following statements in the body of the Notice:

“I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” “I hereby state that the information in this notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.”

 1. Provide your full legal name and your electronic or physical signature.

Deliver this Notice, with all items completed, to our Designated Copyright Agent:

Copyright Agent
c/o Legal Department, Spartan Race, Inc.,
234 Congress Street,
Boston, MA, 02110

If you have any questions about these Terms, please contact us at: us@spartan.com

ARBITRATION AGREEMENT & CLASS ACTION WAIVER – IMPORTANT – PLEASE REVIEW AS THIS MAY AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. APPLICABLE TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW.

Initial Dispute Resolution and Notification. You and we agree that, prior to initiating an arbitration or other legal proceeding, you and we will attempt to negotiate an informal resolution of the Dispute. To begin this process, and before initiating any arbitration or legal proceeding against us, you must send a Notice of Dispute (“Notice”) by certified mail to the attention of our Legal Department at the address set out in Section 21 of these Terms. For purposes of these Terms, initiating an arbitration means filing an arbitration demand (“Demand”).

Your Notice to us must contain all of the following information: (1) your full name, address, username, and the email address associated with your account for the Services; (2) a detailed description of the nature and basis of the Dispute; (3) a description of the relief you want, including any money damages you request; and (4) your signature verifying the accuracy of the Notice and, if you are represented by counsel, authorizing us to disclose information about you to your attorney.

After receipt of your Notice, you and we shall engage in a good-faith effort to resolve the dispute for a period of 60 days, which both sides may extend by written agreement (“Informal Dispute Resolution Period”). During the Informal Dispute Resolution Period, neither you nor we may initiate an arbitration or other legal proceeding.

If the Dispute is not resolved during the Informal Dispute Resolution Period, you may initiate an individual arbitration as provided below.

Mediation. If a dispute arises out of or relates to these Terms, or the Participant’s involvement in an Event, and if said dispute cannot be resolved or settled through negotiation, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, agrees that prior to the filing of any arbitration, or other legal action consistent with the provisions of these Terms, that Participant will first attempt, in good faith, to settle the dispute by non-binding mediation administered by JAMS Mediation, Arbitration and ADR Services (“JAMS”). The mediation shall take place in Boston, Massachusetts, and shall be facilitated by a neutral appointed JAMS. The costs of such mediation shall be shared equally by the parties thereto.

Arbitration. All controversies, disputes or claims arising out of or related to these Terms, to the extent not first resolved through negotiation and mediation, will be submitted to and for binding arbitration in front of a single arbitrator of JAMS, conducted in accordance with JAMS’ then-current General Arbitration Rules and Procedures (which shall include the applicability of JAMS’ Consumer Arbitration Minimum Standards), at the JAMS’ offices in Boston, Massachusetts. All matters related to arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§1 et seq.) and not by any state arbitration law.

The arbitrator will have the right to award or include in the award any relief which the arbitrator deems proper in the circumstances, except that the arbitrator does not have the right to award exemplary, punitive, penal or multiple (e.g., double or treble) damages. The award and decision of the arbitrator will be conclusive and binding upon all parties hereto and judgment upon the award may be entered solely in the United States District Court for the District of Massachusetts. If Spartan is the prevailing party in any arbitration brought by you, you agree to reimburse Spartan for any arbitration costs and fees incurred by Spartan (except if you are resident of the State of California).

The arbitrator will not have the authority or right to add to, delete, amend, or modify the terms, conditions, or provisions of these Terms. All findings, decisions and awards of the arbitrator will be limited to the dispute(s) set forth in the written demand for arbitration (and any submitted counterclaim), and the arbitrator will not have authority to decide any other issues unless the parties to the arbitration mutually agree thereto.

Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that any arbitration will be conducted only on any individual, not a class-wide, basis (as further described below), and that an arbitration proceeding initiated by Participant and/or her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, may not be consolidated with any other arbitration proceeding. No findings, conclusions, orders or awards emanating from any arbitration proceeding conducted hereunder may be introduced, referred to, or used in any subsequent or other proceeding as a precedent, to collaterally estop any party from advancing any claim or defense or from raising any like or similar issues, or for any other purpose whatsoever. The principles of collateral estoppel shall not apply in any arbitration proceeding conducted under this section.

Further, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that notwithstanding any provision of law which provides for a longer limitations period, neither Participant nor Participant’s heirs, personal representatives, executors, successors and assigns will bring, commence, or maintain an action or claim of any kind, in connection with liability or obligation in connection with these Terms, or otherwise, unless brought before the expiration of the earlier of: (i) one (1) year after the date of discovery of the facts resulting in such alleged liability or obligation, or if earlier, the date such facts should or could have been discovered with reasonable diligence; or (ii) eighteen (18) months after the date of the first act or omission giving rise to such alleged liability or obligation. Actions and claims brought or asserted after expiration of the applicable limitations period shall be barred.

Class Action Waiver. YOU AND WE AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH OF US MAY BRING CLAIMS (WHETHER IN COURT OR IN ARBITRATION) AGAINST THE OTHER ONLY IN AN INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF, CLAIMANT, OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS, COLLECTIVE, CONSOLIDATED, COORDINATED, PRIVATE ATTORNEY GENERAL, REQUEST FOR PUBLIC INJUNCTIVE RELIEF, OR REPRESENTATIVE PROCEEDING. This also means that you and we may not participate in any class, collective, consolidated, coordinated, private attorney general, request for public injunctive relief, or representative proceeding brought by any third party.  Notwithstanding this provision or any other language in these Terms, you or we may participate in a class-wide settlement. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU AND WE WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.

Severability. If any portion of this Section 17 is found to be void, invalid, or otherwise unenforceable, then that portion shall be deemed to be severable and, if possible, superseded by a valid, enforceable provision, or portion thereof, that matches the intent of the original provision, or portion thereof, as closely as possible. The remainder of Section 17 and all other Terms shall continue to be enforceable and valid.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These Terms shall be governed by the laws of the State of Delaware, United States of America, without regard to principles of conflicts of law. The Uniform Commercial Code, the Uniform Computer Information Transaction Act, and the United Nations Convention of Controls for International Sale of Goods shall not apply. Exclusive jurisdiction for all Disputes that are not required to be arbitrated will be the state and federal courts located in the State of Delaware, United States of America, and you consent to the jurisdiction of those courts.

INTERPRETATION; SEVERABILITY; WAIVER; REMEDIES

Headings are for convenience only and shall not be used to construe these Terms. If any term of these Terms is found invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, that term will be severed from these Terms. No failure or delay In exercising any right hereunder will waive any further exercise of that right. The waiver of any such right or provision will be effective only if in writing and signed by our duly authorized representative. Our rights and remedies hereunder are cumulative and not exclusive.

SUCCESSORS; ASSIGNMENT; NO THIRD PARTY BENEFICIARIES

These Terms are binding upon and will inure to the benefit of both parties and their respective successors, heirs, executors, administrators, personal representatives, and permitted assigns. You may not assign or transfer these Terms without our prior written consent. We may assign its rights, obligations and/or these Terms at any time in its sole discretion without notice to you.

NOTICES

You consent to receive all communications including notices, agreements, disclosures, or other information from us electronically. We may communicate by email or by posting to the Services. For support-related inquiries, you may email Support. For all other notices to us, write to the following addresses:

Attn: Legal Department, Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, Boston, MA, 02110.

Nothing in these Terms or otherwise limits our right to object to subpoenas, claims, or other demands.

MODIFICATION

We may update these Terms at any time, in our sole discretion. If we do so, we will let you know by, at a minimum, posting the updated Terms on the Services and indicating as much at the top of these Terms. Modifications will be effective on the date that they are posted. It is important that you review the Terms whenever we update them before you use the Services. If you continue to use the Services after we have posted updated Terms, you are agreeing to be bound by the updated Terms. If you don't agree to be bound by the updated Terms, then you may not use the Services anymore. Because the Services evolve over time we may change or discontinue all or any part of the Services, at any time and without notice, at our sole discretion.

ENTIRE AGREEMENT

These Terms represent the entire understanding between us and you regarding the Services or Content and supersede all prior agreements and understandings regarding the same. These Terms incorporate and apply to any separate terms and conditions that you agree to in connection with the purchase or use of any Services, goods or other services and the privacy policy. If any provision of these Terms is held invalid or unenforceable by an arbitrator or a court of competent jurisdiction, that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the other provisions of these Terms will remain in full force and effect.

FORCE MAJEURE

Neither Party shall be liable for any failure or delay in performance under these terms (other than for delay in the payment of money due and payable in accordance with these terms) for causes beyond the party's reasonable control and not caused by that party's fault, or negligence, including, but not limited to, "acts of nature", acts of government, flood, fire, civil unrest, acts of terror, strikes or other labor problems, computer attacks or malicious acts, such as attacks on or through the internet, any internet service provider, telecommunications or hosting facility, but in each case, only if and to the extent that the non-performing Party is without fault in causing such failure or delay, and the failure or delay could not have been prevented by reasonable precautions and measures and cannot reasonably be circumvented by the non-conforming Party through the use of alternate sources, workaround plans, disaster recovery, business continuity measures or other means. Dates by which performance obligations are scheduled to be met will be extended for a period of time equal to the time lost due to any delay so caused.