Terms and Conditions

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

internetového obchodu http://spartanrace.onlinesystem.cz (platné a účinné od 1.1.2021)

Obsah:

 1. Úvodné ustanovenia

 2. Definície

 3. Informácie o cene

 4. Registrácia a potvrdenie registrácie, platobné podmienky

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa

 6. Viazanosť registráciou a tímové registrácie

 7. Platobné podmienky

 8. Reklamačný poriadok

 9. Právo na zmenu času pretekov

 10. Registračný poplatok

 11. Vyššia moc

 12. Odloženie pretekov

 13. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 14. Doručovanie

 15. Záverečné ustanovenia

 16. Formulár na odstúpenie od zmluvy

 17. Informácia o ochrane a spracúvaní osobných údajov

 18. Informácie o alternatívnom riešení sporov

1) ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním registrácie kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy týkajúce sa pretekov, ktoré prebehnú na území Slovenskej republiky, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.

2) DEFINÍCIE

Definície, skratky a ekvivalenty pojmov použitých v týchto obchodných podmienkach sú špecifikované nasledovne:

Predávajúci: spoločnosť Adventuredsports s.r.o., so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, IČO: 50 105 060, DIČ: 212 017 3517, IČ DPH : SK212 017 3517, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 32259/P, e-mail:info@sk.spartan.com, tel. číslo: 0948/271700, web: https://www.spartanrace.sk

Spotrebiteľ: je osoba, ktorá nakupuje službu pro osobnú potrebu a ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „kupujúci“/ „používateľ“)

Kúpna zmluva: zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá na diaľku prostredníctvom internetového obchodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu. V týchto obchodných podmienkach sa kúpnou zmluvou rozumie registrácia na štart pretekov organizovaných Predávajúcim, následná platba za registráciu a potvrdenie o registrácii a v konečnom dôsledku účasť na pretekoch.

Kúpna zmluva sa vzťahuje len na preteky organizované v Slovenskej republike, pričom zaškrtnutím políčka v internetovom obchode pred odoslaním registrácie kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

sa spravuje sa právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami

Dĺžka trvania Kúpnej zmluvy je limitovaná obdobím od zaslania objednávky kupujúceho a jej kladného vybavenia predávajúcim až do riadneho poskytnutia služby na základe objednávky kupujúceho, alebo zmenenej v súlade s týmito OP

Internetový obchod: sa nachádza na internetovej adrese http://spartanrace.onlinesystem.cz

Obchodné podmienky: upravujú podrobnosti obchodného vzťahu predávajúceho a spotrebiteľa a vzťahujú sa na Kúpnu zmluvu (ďalej tiež ako „OP“)

Preteky SPATAN športové podujatie na ktoré sa vzťahujú tieto OP (ďalej aj ako „preteky“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej ako SOI), inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru č. 6, tel.: 051/7721597, fax: 051/7721596

3) INFORMÁCIE O CENE

3.1. Cena registrácie zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena registrácie je uverejnená na stránke internetového obchodu a webovej stránke predávajúceho.

3.2. Zľavy na registráciu toho ktorého preteku platia do 24.00 hod. posledného dňa uvedeného na stránke internetového obchodu, na ktorej je možné vykonať registráciu za znížené ceny.

 1. REGISTRÁCIA A POTVRDENIE REGISTRÁCIE, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Informácie o registrácii na konkrétne preteky sú uvedené na webovom sídle predávajúceho (www.spartanrace.sk)

4.2. Registrácia prebieha postupom uvedeným v návode, ktorý je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrácie je spotrebiteľovi umožnené opraviť a skontrolovať spotrebiteľom zadané údaje.

4.3. Odoslanie registrácie je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľa.

4.4. Po odoslaní registrácie bude Spotrebiteľovi zaslaný informačný email s potvrdením registrácie, ktorým predávajúci potvrdí registráciu na ten ktorý pretek, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Kúpna zmluva je uzatvorená v prípade ak:

a) bola prijatá platba na bankový účet predávajúceho (v prípade, že kupujúci platí prevodom na účet ak to predávajúci umožní) a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby;

b) kupujúci zaplatil platobnou kartou a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

5.1. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s poukazom na § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. a čl. 16 písm. l) Smernice EP a Rady 2011/83/EU z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, kde tieto služby sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

5.2. V ostatných prípadoch má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy spotrebiteľom za podmienok uvedených v § 8 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

5.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykoná všetky úkony určené príslušnými právnymi predpismi.

6) VIAZANOSŤ REGISTRÁCIOU A TÍMOVÉ REGISTRÁCIE

6.1. Predávajúci je viazaný registráciou vrátane ceny registrácie od potvrdenia registrácie elektronickou správou za splnenia podmienok na strane spotrebiteľa uvedených v týchto OP.

6.2. Pretekár, ktorého registruje kapitán tímu ako člena tímu na konkrétne preteky (ďalej ako „Tímový pretekár“), dáva súhlas kapitánovi tímu na vykonanie tejto registrácie (ďalej ako „Tímová registrácia“) a na vykonávanie zmien v Tímovej registrácii. Tímový pretekár nemá vo svojom registračnom profile k dispozícii registráciu vykonanú kapitánom tímu a nie je tak oprávnený v tejto registrácii vykonávať zmeny. Predávajúci si, na základe e-mailovej žiadosti Tímového pretekára (XXX), vyhradzuje právo previesť jeho Tímovú registrácii na samostatnú registráciu (pod vlastným profilom pretekára v registračnom systéme).

6.3. Kapitán tímu je oprávnený vykonávať zmeny v rámci Tímovej registrácie s platnosťou pre všetkých členov tímu (Tímových pretekárov), ktorých registroval v rámci tímového profilu, pričom na základe jeho požiadavky možno presunúť všetkých členov tímu na iný preteky.

6.4. Pretekár, ktorý sa registroval v rámci tímu samostatne (vytvorením samostatného vlastného profilu v registračnom systéme), je oprávnený svoju registráciu presunúť (deferral) na iné preteky podľa svojho uváženia prostredníctvom registračného systému podľa podmienok uvedených v čl. 10.3. a čl. 12 týchto OP.

6.5. Reverz podpisujú všetci členovia tímu samostatne.

7) PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. V prípade platby prostredníctvom internetového platobného portálu obdrží spotrebiteľ potvrdenie o vykonanej platbe okamžite po zaplatení.

7.2. V prípade platby prevodom z účtu spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení registrácie, najneskôr však do dvoch (2) kalendárnych dní. Po odsúhlasení zo strany predávajúceho dostane spotrebiteľ potvrdzujúci e-mail o zaplatení.

7.3. V prípade, že spotrebiteľ bude požadovať od predávajúceho daňový doklad o úhrade za preteky s údajmi o jeho osobe ako fyzickej osoby - podnikateľovi, resp. právnickej osoby, je povinný zadať fakturačné údaje prostredníctvom príslušného odkazu v rámci registračného formulára, a to pred potvrdením registrácie. Ak fyzická osoba - podnikateľ, resp. právnická osoba, fakturačné údaje v rámci registračného formulára nezadá, predávajúci bude považovať spotrebiteľa za fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorému bude vystavený daňový doklad s údajmi fyzickej osoby - nepodnikateľa v registračnom systéme.

**8) REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou alebo osobne v sídle predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho sú v časti OP „2) Definície“.

8.2. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu potvrdenie o zaplatení registrácie a popis vady s doložením prípadných listinných dôkazov.

8.3. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní, prípadne tiež rozhodnúť o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne, prípadne elektronickou poštou.

 1. PRÁVO NA ZMENU ČASU PRETEKOV

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť dátum a miesta konania pretekov, registračnú spoločnosť, časomieru, počítanie času, ceny, trať, poplatky, algoritmy výsledkov, počet, veľkosť a typy štartových vĺn, druh a veľkosť tovaru, obsah webových stránok, alebo pravidlá a manuály, ktoré považuje za vhodné, podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo upozorniť na zmeny uvedené v predchádzajúcom bode na svojich webových stránkach, ktoré sú zdrojom najaktuálnejších informácií.

 1. REGISTRAČNÝ POPLATOK

10.1. Účastnícky poplatok:
Predávajúci účtuje účastnícky poplatok súvisiaci s pretekmi, ktorý pokrýva náklady spojené s realizáciou pretekov, službami a prekážkami na pretekárskej trati, občerstvením (ak je k dispozícii), medailami, tričkami atď. (ďalej len „Účastnícky poplatok“). Výška účastníckeho poplatku sa môže líšiť pre každú kategóriu pretekov a môže sa meniť v závislosti na čase registrácie (postupné zvyšovanie ceny registrácií).

10.2. Nevratný administratívny registračný poplatok:
Predávajúci účtuje fixný nevratný administratívny registračný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom predávajúceho, ktorý sa efektívne použije na pokrytie nákladov spojených s registráciou (ďalej len „Administratívny poplatok“). Administratívny poplatok pokrýva počiatočné výdavky predávajúceho spojené s registráciou spotrebiteľa v centrálnom registri účastníkov pre každé samostatné preteky a náklady na licenčné poplatky spojené s vydaním registračného čísla (BIB). Finančné prostriedky budú použité bez ohľadu na uskutočnenie pretekov, a to v prospech spotrebiteľa. Administratívny poplatok je nevratný, ibaže budú preteky zrušené predávajúcim z iného dôvodu, ako z dôvodu vyššej moci. Administratívny poplatok je jednotný pre všetky kategórie pretekov a nemení sa v závislosti na čase registrácie (neuplatňuje sa postupné zvyšovanie ceny registrácií). Zľava za body alebo iné zľavy sa na Administratívny poplatok nevzťahujú. Predávajúci sa však môže rozhodnúť poskytnúť zľavu z celkového poplatku vrátane Administratívneho poplatku.

10.3. Registračný poplatok:
Registračný poplatok pre preteky akejkoľvek kategórie sa skladá z Účastníckeho poplatku a Administratívneho poplatku, ktoré spolu predstavujú celkovú cenu za registráciu na preteky (ďalej len „Registračný poplatok“). Účastnícky poplatok a Administratívny poplatok sú účtované osobitne a osobitne sú uvedené aj na faktúre. Cena, ktorá sa zobrazuje na webovej stránke predávajúceho, je konečná cena zahŕňajúca Účastnícky poplatok a Administratívny poplatok. Akékoľvek zľavy alebo špeciálne ceny sa vzťahujú len na Účastnícky poplatok a nemajú vplyv na Administratívny poplatok, ktorý zostáva nezmenený a účtuje sa samostatne, ak predávajúci neposkytne samostatnú zľavu. Ak sú preteky zrušené z iného dôvodu než z dôvodu vyššej moci, môže kupujúci požadovať vrátenie Registračného poplatku, alebo Registračný poplatok použiť pre ďalšie preteky (defferal), pokiaľ nebude naplnená kapacita vybraných pretekov a toto oznámenie bude odoslané predávajúcemu do štrnástich (14) dní pred plánovaným dátumom príslušných pretekov.

 1. VYŠŠIA MOC

Vyššia moc je definovaná ako nepredvídateľné alebo nevyhnutné a neúmyselné udalosti, alebo príčiny v rozsahu presahujúcom primeranú mieru: nehody, nepokoje, epidémia, pandémia, karanténa, občianske nepokoje, porucha komunikačných zariadení, porucha webhostingových zariadení, porucha poskytovateľa internetových služieb, prírodné katastrofy, nariadenia vlády alebo iných orgánov verejnej moci, zákonné obmedzenia, zmeny v zákonoch alebo iných právnych predpisoch, štrajky na celoštátnej úrovni, požiar. Za novú a akceptovateľnú okolnosť vyššej moci sa budú považovať situácie alebo príčiny, kedy už sú okolnosti vyššej moci známe v čase registrácie, ale následné s tým spojené dôsledky vedúce k neschopnosti splniť predmet služieb nie sú.

 1. ODLOŽENIE PRETEKOV

12.1. V prípade vyššej moci, ako je uvedené v týchto OP, vrátane výnimočných poveternostných podmienok, dostane kupujúci poukaz (deferral) v hodnote zaplateného Registračného poplatku (sumy zaplatenej pri registrácii).

12.2. Tento poukaz je platný v roku jeho vydania a v nasledujúcom kalendárnom roku a môže sa použiť na akékoľvek preteky na rovnakej úrovni organizované Predávajúcim. Kupujúci môže poukaz použiť tak, že sa zaregistruje na vyhlásené preteky a následne zadá číslo poukazu do sekcie na to určenej na registračnom rozhraní.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

13.1. V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušení tejto služby môže spotrebiteľ kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@sk.spartan.com. Spotrebiteľ v tomto prípade súhlasí najmä so zasielaním obchodných informácií a informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo činností predávajúceho na elektronickú adresu spotrebiteľa.

13.2. Spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je objednávku na webovej stránke predávajúceho možné vykonať a záväzky predávajúceho z príslušnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač spotrebiteľa, môže spotrebiteľ súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČOVANIE

Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s príslušnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Spotrebiteľovi je doručované primárne na adresu elektronickej pošty, ktorú predávajúcemu uviedol.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku. Ak vzťahy súvisiace s použitím webovej stránky, internetového obchodu alebo právny vzťah založený príslušnou kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenským právom a podliehajú jurisdikcii slovenských súdov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2. So sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho. Ak neuspeje so svojou sťažnosťou u predávajúceho, prípadné spory budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad, s prípadnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže tiež obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

15.3. Zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je uzatváraný na časové obdobie stanovené riadnym plnením zmluvných strán podľa príslušnej zmluvy. Pokiaľ nie je pri uzavretí zmluvy, alebo v týchto obchodných podmienkach, prípadne v konkrétnych prípadoch uvedené inak, nie sú zmluvné strany oprávnené zmluvu zrušiť pred jej riadnym splnením.

15.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.5. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené vyššie v časti „Definície“. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná s výnimkou plnenia povinností predávajúceho stanovených platnou právnou úpravou. Vyhotovenie zmluvy bude uložené u predávajúceho, ktorý k nej umožní spotrebiteľovi prístup na jeho žiadosť.

15.6. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto obchodných podmienok. Pre spotrebiteľov je záväzné také znenie obchodných podmienok, s ktorým vyslovil spotrebiteľ v rámci registrácie súhlas.

15.7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 1. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 • Adresát: Adventuredsports s.r.o., IČO: 50 105 060, so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, adresa elektronickej pošty: info@sk.spartan.com

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru () / poskytnutie týchto služieb ()

 • Dátum objednania () / dátum prijatia ():

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa (užívateľa):

 • Adresa spotrebiteľa (užívateľa):

 • Podpis spotrebiteľa (užívateľa), (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 • Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 1. INFORMÁCIA O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, prebieha v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Podrobné informácie sú tiež uvedené na oficiálnych stránkach predávajúceho (www.spartanrace.sk) v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

 1. INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

18.1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronickou poštou na info@sk.spartan.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

18.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.

18.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.