PRIVACY POLICY

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prosím prečítajte si nasledujúce informácie, ako a za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich sprístupňujeme, počas akej doby ich uchovávame a aké máte v súvislosti s ich spracovávaním práva. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou napr. ako účastník pretekov SPARTAN, dobrovoľník podieľajúci sa na ich príprave, náš zmluvný partner alebo uchádzač o zamestnanie.

Vo vzťahu k ďalej uvedeným účelom Vám ako prevádzkovateľ poskytujeme nasledovnú informáciu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“):

1. Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Skupina SPARTAN, ktorú tvoria nasledujúce spoločnosti:

a) Adventuredsports s.r.o., so sídlom Hlavná 461, 094 12 Vechec, Slovenská republika, IČO: 50 105 060, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl..č.: 32259/P („Spartan SK“);
b) ACEU s.r.o., so sídlom Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 04310187, zapísaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237779 („Spartan CZ“);
c) ULMUS ENTERPRISE Sp.z o.o., so sídlom ul. Halna 7/6, 33-380 Krynica-Zdrój, Poľská republika („Spartan PL“);
d) HUSR Kft., Mikszáth Kálman Ut., Debrecen, Maďarsko („Spartan HU“);
e) ADVENTURED SPORT EVENTS S.R.L., so sídlom Drumul INTRE TARLALE, Nr. 41C, BIROUL 24, Etaj 2, Bucuresti Sectorul 3, 032982, Rumunsko („Spartan RO“);

(ďalej označované spoločne ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Skupina SPARTAN“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: telefón: +421 904 542 536, e- mail: info@sk.spartan.com.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím Prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného
e-mailu alebo telefonického čísla. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla ktorejkoľvek spoločnosti tvoriacej Skupinu SPARTAN.

2. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od Vás napr. pri vyplnení prihlášky / registrácie na preteky alebo registrácie k dobrovoľníckej činnosti, pri doručení žiadosti o prijatie do pracovného pomeru alebo pri uzatvorení zmluvy. Na základe Vášho súhlasu získavame i Vaše obrazové a obrazovo-zvukové nahrávky zachytávajúce obdobie pred, počas a po jednotlivých pretekoch, ktorých ste boli účastníkmi. Osobné údaje môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým za účelom poskytovania služieb, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov ako aj oprávnených záujmov svojich zákazníkov. Prevádzkovateľ dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúval len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú Prevádzkovateľovi poskytnuté od dotknutej osoby, ako aj od inej ako dotknutej osoby.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

a) Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, prípadne je nevyhnutné na to, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

• na účel vybavenia Vašej požiadavky – ide o dopyt v súvislosti s nami ponúkanými službami týkajúcimi sa organizovania pretekov SPARTAN

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

• na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi t.j. na účel poskytnutia našich služieb týkajúcich sa organizovania pretekov SPARTAN na základe objednávky alebo zmluvy uzatvorenej s Vami ako zákazníkmi, vrátane evidencie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov Prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim zákazníkom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené s uzatvorenou zmluvou, napr. sledovanie dohodnutých termínov. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku našich služieb si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv so zákazníkmi.

V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

• na účel výberu dodávateľa

V rámci tohto účelu budeme spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak existuje obojstranný záujem o spoluprácu vo forme uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu medzi nami a Vami ako fyzickou osobou - podnikateľom. Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti Vás ako dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

• na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi t.j. na účel dodania výrobkov a/alebo služieb zo strany Vás ako dodávateľa a zaplatenia ceny/ odplaty za dodané výrobky a/alebo poskytnuté služby, vrátane evidencie dodávateľov a existujúcich zmluvných vzťahov s nimi (evidencia zmlúv, objednávok, akceptačných protokolov).

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením našich záväzkov zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim dodávateľom uzatvorili ako aj administratívne úkony spojené so sledovaním plnenia Vašich záväzkov z uzatvoreného obchodného vzťahu, napr. sledovanie dohodnutých termínov, počtu odpracovaných hodín, spôsobov dodania produktu/ služby. Zároveň, v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodávku Vašich služieb a/ alebo výrobkov si vedieme evidenciu existujúcich zmlúv. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

• na účel výberového konania, ktorého sa zúčastňujete ako uchádzač o zamestnanie

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o zamestnanie v tomto prípade zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

b) Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

• na účel zabezpečenia bezpečnosti pretekov, ich účastníkov a tretích osôb

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabrániť vzniku škôd na majetku a zdraví účastníkov a iných osôb prítomných na pretekoch a v prípade ich vzniku podniknúť primerané opatrenia na ich riešenie.

• na účel organizačného zabezpečenia priebehu pretekov a ich vyhodnotenia

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa organizačne zabezpečiť, sledovať a vyhodnotiť priebeh jednotlivých pretekov, a publikovať ich výsledky.

• na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov nachádzajúcich sa v elektronickej forme v informačných systémoch Prevádzkovateľa je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch Prevádzkovateľa.

• na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov Prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov Prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže Prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

• na účel právneho zastupovania (mimo konaní)

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, ide o využívanie právnych služieb advokátov formou pripomienkovania zmlúv a ich dodatkov (vrátane príloh) uzatváraných s dotknutými osobami alebo participácie na stretnutiach a inej komunikácii s dotknutými osobami. V rámci tohto účelu poskytuje Prevádzkovateľ osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a GDPR.

Vaše osobné údaje v tomto prípade poskytujeme advokátovi na základe nášho oprávneného záujmu: platne uzatvoriť zmluvné vzťahy dodržaním zákonom stanovených náležitostí uzatváraných zmlúv a zabrániť prípadnému vzniku škôd využitím odborných právnych služieb.

• na účely priameho marketingu

V prípade, ak už ste našim zákazníkom, budeme Vám zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponuky našich produktov a služieb. Vaše osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa prezentovať zákazníkom novinky v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. E-mailové správy Vám budú zasielané v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z o reklame a so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Ako dotknutá osoba máte v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

• na účel monitorovania areálu a prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa kamerovým systémom

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem Prevádzkovateľa a tretích strán. Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa, predchádzanie vzniku škôd ako aj ochrana života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúvané na účel monitorovania nášho areálu a prevádzkových priestorov kamerovým systémom budeme uchovávať 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie vzniknutej škodovej udalosti alebo objasnenia priestupku alebo trestného činu a identifikáciu ich páchateľov.

• na účel obchodnej komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom prevádzkovateľa je nevyhnutnosť komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní obchodných činností Prevádzkovateľa.

• na vnútorné administratívne účely realizované v rámci Skupiny SPARTAN

Ako spoločnosti v rámci Skupiny SPARTAN máme oprávnený záujem na prenose osobných údajov dotknutých osôb v rámci skupiny. Týmto oprávneným záujmom sledovaným Prevádzkovateľom a ostatnými podnikmi v skupine je snaha dosiahnuť efektívne fungovanie vzťahov v rámci skupiny podnikov. Niektoré činnosti alebo služby súvisiace s interným spracovávaním dát, organizáciou pretekov SPARTAN, poistením, marketingovými činnosťami a pod. sú zdieľané v rámci skupiny SPARTAN. Osobné údaje v rámci skupiny prenášame v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s daným účelom.

Vy ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

c) Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

• na účel správy registratúry

Uvedený účel zahŕňa činnosti súvisiace s plnením registratúrnych povinností Prevádzkovateľa, vrátane uchovávania registratúrnych záznamov v rámci jednotlivých druhov agend a vyradenia registratúrnych záznamov po uplynutí ich lehoty uloženia a vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

• na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

• na účely plnenia povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, najmä vo vzťahu k vybavovaniu uplatnených reklamácií.

• na účel vybavovania práv dotknutých osôb

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracúvané na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR ), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

• na účel poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci

Vaše osobné údaje sú na tento účel spracovávané v prípade, ak nám všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú povinnosť poskytnúť ich orgánom verejnej moci. Môže sa jednať napríklad o orgány činné v trestnom konaní alebo súdy.

• na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, v tom prípade, ak bol prevádzkovateľovi podaný podnet v zmysle ustanovení tohto zákona.

• na účel vedenia agendy personalistiky, mzdovej agendy a daňovej agendy (vrátane odvodov a preddavkov na daň z príjmu)

V rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov ako aj manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb zamestnancov a bývalých zamestnancov prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov sa v rámci tohto účelu uskutočňuje na právnom základe:
o spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; alebo
o spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
(t.j. na plnenie pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

d) Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

V praxi sa môžu vyskytnúť situácie, keď budeme mať záujem spracovávať Vaše osobné údaje, avšak ich spracovávanie nebude možné na základe žiadneho z vyššie uvedených právnych základov. V takom prípade Vás požiadame o udelenie súhlasu s ich spracovávaním, pričom jednoznačne špecifikujeme účel spracovávania ako aj rozsah spracovávaných osobných údajov a dobu ich uchovávania. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Bez jeho udelenia však nebudeme môcť Vaše osobné údaje na daný účel spracovávať. Upozorňujeme, že v prípade spracúvania osobných údajov detí mladších ako 16 rokov na základe súhlasu musí byť súhlas vždy udelený alebo schválený zákonným zástupcom dieťaťa.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako ste ho udelili alebo zaslaním e-mailu na adresu info@sk.spartan.com, alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

4. Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súdy a orgány činné v trestnom konaní. Poistenie účastníkov súťaže je uzavreté pre Skupinu SPARTAN zo strany SPARTAN SK v MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 257 105, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2699/B.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

  • advokáti, účtovní a daňoví poradcovia, audítori,
  • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
  • poskytovatelia služieb súvisiacich so zabezpečením organizácie pretekov SPARTAN (služby časomiery a spracovania výsledkov pretekov, poskytovatelia on-line služieb a platobných služieb, prevádzkovatelia platformy pre registráciu a uzatvorenie zmluvy, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov, prevádzkovateľ e-shopu),
  • externí poskytovatelia, najmä poštových, cloudových a telekomunikačných služieb, služieb v oblasti marketingových činností, služieb v oblasti podpory a prevádzky webových stránok, bezpečnostných služieb.

V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

5. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Vzhľadom na to, že preteky SPARTAN sú realizované v rámci franšízovej štruktúry založenej spoločnosťou Spartan Race, Inc., so sídlom 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, USA, a sú uskutočňované vo viac než 30 krajinách sveta, môžu byť osobné údaje v miere nevyhnutnej pre naplnenie záväzkov Prevádzkovateľa z franšízy prenesené tiež do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Obdobne môžu byť Vaše osobné údaje postúpené tretím stranám so sídlom v inej krajine. V prípade prenosu Vašich osobných údajov do inej krajiny, budú vždy prijaté primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto odovzdanie osobných údajov bolo v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pri postúpení osobných údajov mimo EHP bude zaistená dostatočná úroveň ochrany osobných údajov. Za týmto účelom boli poskytnuté primerané záruky. Bližšie informácie o ich forme a obsahu sú dostupné na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

6. Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

7. Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

V prípade, ak sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, budeme ich uchovávať počas doby trvania tohto oprávneného záujmu.

Osobné údaje spracúvané v rámci účelu vedenia účtovníctva sú uchovávané po dobu 10 rokov. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka, osobné údaje uchádzača o zamestnanie uchovávame do skončenia výberového konania.

Osobné údaje spracúvané na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, budeme uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov. Počas rovnakej doby uchovávame aj osobné údaje dotknutej osoby - osoby oprávnenej konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa, zákazníka) alebo zamestnanca zmluvného partnera, ktoré sú uvedené v zmluvách.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely vybavenia práv dotknutých osôb budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, najneskôr do právoplatného skončenia správneho alebo súdneho konania, ktoré v súvislosti s týmto účelom začalo na podnet dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvané na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, budeme uchovávať po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt, alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom súdnom, mimosúdnom, exekučnom alebo konkurznom konaní.

Osobné údaje spracúvané na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti sú uchovávané počas retenčných dôb stanovených osobitnými zákonmi a internou smernicou prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu budeme uchovávať po dobu 5 rokov (resp. do namietnutia spracúvania).

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme uchovávať počas doby, na ktorú bol súhlas udelený (resp. do jeho odvolania).

Vaše osobné údaje spracúvané na účel monitorovania nášho areálu a prevádzkových priestorov budeme uchovávať 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb vzniknutých v súvislosti s konaním dotknutej osoby zachyteným na kamerovom zázname.

8. Aké máte práva máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Prijali sme a pribežne aktualizujeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

c) Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR. Môžete tak učiniť napríklad vtedy, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností. V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné napríklad na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR , ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len s Vašim súhlasom, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f) Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

V konkrétnych prípadoch máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (teda podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Rovnako tak môžete namietať voči spracúvaniu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci).

V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

g) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nesprávne alebo nezákonne, kedykoľvek môžete podať návrh podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je:

a) v Česku: Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.: + 420 234 665 111; email: posta@uoou.cz,
b) na Slovensku: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
c) v Poľsku: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl,
d) v Maďarsku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabagság Hatóság, se sídlem: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Maďarsko, tel.: +36 1 391 1400, +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
e) v Rumunsku: Office of The National Supervisory Authority For Personal Data Processing (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), se sídlem: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București 010336, Romunsko, tel. +40 318 059 211, +40 318 059 212, email: anspdcp@dataprotection.ro.